Vedtægter


Svanekeaktørernes Vedtægter


§ 1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Svanekeaktørerne, foreningen har hjemsted i Svaneke, Bornholms Regionskommune

 

§ 2

Formål

 

Foreningens formål er at spille teater og lignende, samt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til amatørteater.

 

§ 3

Medlemskab

 

Alle med interesse for teater, kan blive medlem.


Der opkræves et årligt kontingent, gældende fra 1. januar til 31. december.

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 4

Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.


Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, dog har kun medlemmer stemmeret.


Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, skriftligt til medlemmerne, med e-mail eller post, samt på foreningens hjemmeside.


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse


En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 5

Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


1.    Valg af dirigent og referent


2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse


4.    Fastsættelse af kontingent


5.    Behandling af indkomne forslag


6.    Valg af bestyrelse


7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for 1 år ad gangen


8.    Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen


9.    Eventuelt

 

§ 6

Bestyrelse  Valg

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.


Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

Formanden, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformanden og kassereren, er på valg i ulige år.

 

§ 7

Forretningsorden og tegningsret


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.


Foreningen tegnes af formanden.

 

§ 8

Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Kassereren er underskriftberettiget på bankkonti m.v.


Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


Regnskab udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 9

Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.


Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.


Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning.


Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.


For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11

Foreningens opløsning

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med hensyn til foreningens formue og løsøre.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2012
___________________________________________________________________________________